13.4 C
Bol
Subota, 1 travnja, 2023

Izvještaj sa sjednice Vijeća

Izvještaj Načelnice ste mogli pročitati na fb stranici pa slijedi izvještaj po točkama dnevnog reda (preuzetom iz službenog zapisnika dostupnog na webu Općine):

 1. Rasprava i donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2021.
  Predsjednica Odbora za financije i proračun Nataša Paleka Jakšić je vijećnicima pojasnila izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine koji je zakonska obveza načelnice.
  U prvih šest mjeseci 2021. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 9.379.805,23 kn i rashodi u iznosu od 8.271.271,62 kn.
  Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 1.108.533,61 kuna.
  Manjak iz prethodnih godina iznosi 2.665.830,29 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine manjak u iznosu od 1.557.296,68 kuna.
  Ovaj manjak je uobičajen jer je financijsko poslovanje općine sezonsko, tj. većina prihoda i rashoda se ostvari u drugoj polovici godine.
  Općina je u prvom polugodištu bila likvidna i uredno je podmirivala sve svoje obveze.
  Članovi Odbora za financije su na svojoj 1/2021 sjednici jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol prihvati predloženo izvješće proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine.
 2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne naknade (utrošak komunalne naknade) u 2020. godini.
  Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima podnio izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne naknade (utrošak komunalne naknade) u 2020. godini.
  U 2020. godini od komunalne naknade je uprihođeno 1.930.958,15 kuna.
  Pročelnik je podsjetio nazočne da je novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu liberaliziran način sredstava prikupljenih komunalnom naknadom te da da nije nužno da se sredstva dobivena od komunalne naknade u 100 % -tmom iznosu troše kroz Program održavanja komunalne infrastrukture.
 3. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćenju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (utrošak komunalnog doprinosa) u 2020. godini.
  Voditeljica računovodstva Nives Mošić je vijećnicima podnijela izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (utrošak komunalnog doprinosa) u 2020. godini.
  U 2020. godini od komunalnog doprinosa je uprihođeno 2.564.713,00 kuna.
  Vijećnik Zdravko Bartulović je kazao da bi se sredstava dobivena iz komunalnog doprinosa trebala namjenski trošiti te na taj način pomoći investitorima da što lakše dobiju priključak na komunalnu infrastrukturu.
 4. Rasprava o turističkoj sezoni i donošenje zaključka o naplati naknade za korištenje pomorskog dobra i javnih površina u 2021. godini.
  Predsjednik vijeća je rekao da je na početku ove sjednice načelnica upoznala vijećnike sa rezultatima turističke sezone 2021. godine.
  Istaknuo je da je ova turistička sezona pozitivno iznenađenje za sve.
  Zbog toga je predložio donošenje zaključka o punoj naplati naknade za korištenje pomorskog dobra i javnih površina u 2021. godini, odnosno da Općinsko vijeće općine Bol ne stornira dio zaduženja prema korisnicima pomorskog dobra i javnih površina na području općine Bol u 2021. godini.
  Načelnica Katarina Marčić je podržala prijedlog predsjednika vijeća te je kazala da smo imali odličnu sezoni te da nema razloga za bilo kakve popuste. Smatra da 2019. godina nije referentna godina, te da svatko mora snositi rizik poslovanja.
  Tihomir Marinković je predložio 15 % – tno smanjenje naknada za korištenje javne površine i pomorskog dobra, dakle smanjenje razmjerno smanjenim turističkim rezultatima u odnosu na 2019. godinu. Istaknuo je da je turistička predsezona sve do 20. lipnja bila izuzetno loša te da bi se trebalo izići u susret bolskim poduzetnicima.
  Katarina Marčić je kazala da, ako se uzme u obzir da Hotel Borak nije bio otvoren ove godine, rezultati turističke sezone su na razini rezultata iz 2019. godine.
  Ante Selak je također predložio da se umanje računi korisnicima javnih površina i pomorskog dobra za od 5 do 20 %, te da se subvencioniraju poduzetnici koji rade i u zimskom periodu.
  Tonči Buljan je primijetio da općine nije dizala cijene korisnicima javnih površina i pomorskog dobra više od 10 godina, a da su korisnici tih površina međuvremenu više puta podizali cijene svojih proizvoda i usluga.
  Katarina Marčić je kazala da je općinski novac novac svih građana te se treba trošiti za opće dobro.
  Također je kazala da korisnici većine javnih prostora nisu imali velike troškove za opremanje tih površina, za razliku od mnogih poduzetnika koji su primorani na puno veća ulaganja i kreditna zaduženja te sami snose rizike poslovanja.

Vijećnici su donijeli zaključak o punoj naplati naknade za korištenje pomorskog dobra i javnih površina u 2021. godini sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i 1 glasom PROTIV.

 1. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2021. godinu.
  Predsjednica Odbora za financije i proračun Nataša Paleka Jakšić je dala uvodno obrazloženje prijedloga odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2021. godinu.
  Utvrđuje se da se prvim rebalansom proračuna općine Bol za 2021. godinu prihodi i rashodi povećavaju za 1.167.100,00 kn pa ostaju uravnoteženi, tj. prihodi proračuna za 2021. iznose 25.525.114,00 kn, a rashodi proračuna za 2021. godinu iznose 25.525.114,00 kn.
  Prihodi i rashodi po kontima utvrđuju se u općem dijelu Proračuna u Računu prihoda i rashoda te računu zaduživanja/financiranja. Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se prema programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela i glava u posebnom dijelu proračuna.
  Prema prijedlogu prihodi i rashodi će iznositi 25.525.114,00 kn.
  Proračun općine Bol se sastoji od preko 300 različitih konta i većina konta je promijenjena u prihodima i rashodima tako da odražavaju realno stanje koje se već može pretpostaviti na kraju 2021. godine.
 2. Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova za 2022. godinu.
  Predsjednik vijeća Tonči Buljan je pojasnio vijećnicima da predložena odluka o zabrani izvođenja radova za 2022. godinu određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.
  Odluka se, sukladno zakonskim odredbama, donosi za iduću kalendarsku godinu.
  Također je prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice općine Bol.
  Zabrana izvođenja radova u 2022. godini se ne odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.
  Zabrana izvođenja radova u 2022. godini se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.
  Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol.
  Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine i svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.
 3. Rasprava i donošenje Zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanje promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ.
  Predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan je rekao da je obveza Općine Bol imenovati kandidata koji će biti promjenjivi član stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ, nadležan za područje Općine Bol. Za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske, Općina Bol predlaže Ivanu Kusanović.
 4. Rasprava i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta u Murvici.
  Predsjednik vijeća Tonči Buljan je podsjetio nazočne da je o ovoj točki dnevnog reda raspravljano i na prošloj sjednici općinskog vijeća.
  Tada vijećnici nisu donijeli nikakvu konkretnu odluku nego su upoznati sa ovim potencijalnim poslom koji Općina Bol može obaviti sa zainteresiranim kupcima.
  Zainteresirani kupci su već vlasnici 7/15 djela navedenog zemljišta.
  Općina Bol može prodati svoj udio u zemljištu, osim građevinske parcele koja se nalazi na sjeverozapadnom dijelu kompleksa ispod županijske ceste i udjela u planiranom javnom putu koji se nalazi od navedene građevinske parcele na zapadu do puta za groblje na istoku.
  Zainteresirani kupci su kazali da tamo planiraju zasaditi vinograd, a vinarski podrum bi ugradili na građevinskoj parceli koja bi ostala u suvlasništvu investitora i Općine Bol.
  Iznad podruma, a na razini ceste, općina bi izgradila manju zgradu za recepciju difuznog hotela Murvica.
  Vijećnicima se predlaže donošenje odluke o uvjetima prodaje općinskog udjela u zemljištu, a eventualna prodaja će se provesti putem javnog natječaja.
  Početna cijena nekretnina iz prethodnog članka iznosi 80 €/m2 odnosno ukupno 542.506,67 eura, sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina dipl. ing. građ. Remija Vukovića od 01. 10. 2020. godine i sukladno odluci općinskog vijeća.
  Predloženom odlukom općinsko vijeće Općine Bol ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da objavi natječaj sukladno Odluci o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Bol.

Odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta u Murvici donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Točke dnevnog reda pod 8) i 9) sam izostavio jer su čisto protokolarne.

Tonči Buljan

Posljednje vijesti
Povezane vijesti